Mercedes-Benz

Finance Staff

คุณสมบัติ

- เพศหญิง หรือ ชาย

- อายุ 25 -30 ปี

- จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชี , การเงิน , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

- มีประสบการณ์ด้านการเงินด้านจ่ายและด้านรับอย่างน้อย 1 ปี

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ กระตือรือร้น มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี

- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมทางบัญชี ได้ดี