Finance Staff

คุณสมบัติ

- เพศหญิง หรือ ชาย
- อายุ 25 -30 ปี
- จบการศึกษาปริญญาตรีทางด้านบัญชี , การเงิน , หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ด้านการเงินด้านจ่ายและด้านรับอย่างน้อย 1 ปี
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ กระตือรือร้น มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ สามารถคิดวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาได้ดี
- สามารถใช้งานโปรแกรม Microsoft Office และโปรแกรมทางบัญชี ได้ดี