Mercedes-Benz

My Privileges by Benz Star Flag

หมายเหตุ

  • สำหรับรถที่มีการใช้งานไม่เกิน 2 ปี หรือ 40,000 กิโลเมตร

  • ระยะเวลาบริการ 60 นาที สำหรับ Service A และระยะเวลาบริการ 90 นาที สำหรับ Service B

  • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อรับบริการดังกล่าว

หมายเหตุ

  • ให้บริการในระยะทางไม่เกิน 35 กิโลเมตร จากศูนย์บริการเบนซ์สตาร์แฟลก

  • ในกรณีรถยนต์ที่ไม่ได้ซื้อจากเบนซ์สตาร์แฟลก หากมีการใช้จ่ายสุทธิเกิน 15,000 บาท จะได้รับการละเว้นค่าบริการดังกล่าว

  • โปรดทำการนัดหมายล่วงหน้า เพื่อรับบริการดังกล่าว

_________________________________

สอบถามรายละเอียด หรือนัดหมายเข้ารับบริการ

โทร 02 248 6699 กด 2